Wij zijn jouw persoonlijke eetschema aan het berekenen...

42 passende recepten • Caloriebehoefte per dag • Macro behoeftes

Algemene voorwaarden

--- Update in Mei ---

 1. Definities

De klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Model Workout B.V. een overeenkomst aangaat.

De overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Model Workout B.V.

De website: www.mymodelworkout.com.

Diensten: online trainingsvideo´s, online community, voedingsschema, online coaching, online berichtenfunctie, offline trainingen.

Kosten dienstverlening: de verschuldigde kosten voor de klant aan Model Workout B.V.

Partijen: Model Workout B.V. en de klant samen.

Online begeleiding: leden begeleiden en coachen door middel van een chat- en berichtenfunctie, trainingsvideo’s  en per e-mail.

Gedeelde informatie: informatie die door Model Workout beschikbaar is gesteld aan de klant.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Model Workout B.V is statutair gevestigd te Amsterdam op het volgende adres:

Weerdestein 86
1083 GG
Amsterdam

E-mailadres: info@modelworkout.nl
KvK nummer: 57640238
Telefoon: +31 (6) 46002269

3. Algemene voorwaarden

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Model Workout B.V. en de klant zullen dan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

4. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen de klant en Model Workout B.V. zal tot stand komen na de datum van het schriftelijk overeenkomen.
De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen de wettelijke voorgeschreven zeven werkdagen na afsluiting van de overeenkomst te ontbinden. Na zeven dagen is de overeenkomst niet meer ontbindbaar.
De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
De overeenkomst eindigt zodra het gekozen abonnement zijn einddatum heeft bereikt.
Wanneer de klant een blessure oploopt tijdens de overeenkomst , is dit geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden. Een uitzondering op deze regel is een dermate ernstige blessure waardoor de klant de trainingen van Model Workout in zijn volledigheid niet kan uitvoeren. Een dergelijk geval zal moeten worden bevestigd middels een doktersverklaring. Dit geldt ook in het geval van ernstige ziekte.
De minimumleeftijd voor deelname aan de Model Workout B.V. trainingen is 12 jaar.
Wanneer een lid onder de 18 jaar is dient deze toestemming van de ouders te vragen alvorens het afsluiten van een PRO-account.

5. Verplichtingen Model Workout B.V.

Model Workout B.V. levert trainingsvideo’s
Model Workout B.V. levert voedingsschema’s
Model Workout B.V. biedt de klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van de online community. 
Via de online berichtenfunctie is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan één van de personal trainers of andere medewerkers. De klant kan één vraag per keer stellen. De personal trainers en medewerkers geven de klant op doordeweekse dagen binnen 24 uur antwoord.
De overige online begeleiding verloopt, naast de online berichtenfunctie, via instructievideo's, foto's, eetschema’s en de catwall.
Model Workout B.V. zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met de gegevens van de klant.
Na melding zal Model Workout B.V. de aanwezigheid van onrechtmatige/ foutieve informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en waar mogelijk actie ondernemen. Inbreuk op de rechten van de klant dienen per email gemeld te worden. Dit kan via info@modelworkout.nl.
Model Workout B.V. kan niet garanderen dat de producten vrij zijn van virussen of andere schadelijke programmatuur of onderdelen.

6. Verplichtingen klant

De klant heeft de plicht om geen materiaal aan te bieden dat auteursrechtelijk beschermd is. Dit geldt ook voor het delen van auteursrechtelijke video’s, audiomateriaal en afbeeldingen op het Model Workout platform.
Wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden. Het is verboden om wachtwoorden met derden te delen.
De klant mag derden geen toegang verschaffen tot het platform van Model Workout B.V. Bij overtreding is de klant direct aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan.
De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade aan Model Workout B.V. en derden, ten gevolge van de door de klant gedeelde informatie.
De klant gaat ermee akkoord dat Model Workout B.V. alle door de klant verstrekte en gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.

7. Betaling

De klant dient bij het sluiten van de overeenkomst de betaling direct te voldoen. Dit kan middels iDeal.
De prijzen voor het Model Workout arrangement speciaal voor modellenbureaus worden voorgelegd in een offerte.
De offerte is leidend voor de gemaakte afspraken.
De getekende offerte is de overeenkomst.
Wanneer Model Workout B.V. als gevolg van het niet betalen van de klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen,  zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.
Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
De betaling is verschuldigd op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
De diensten worden na betaling zo snel mogelijk ter beschikking gesteld aan de klant, tenzij anders is overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

Model Workout B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website. Voor het volgen van de training wordt geadviseerd om minimaal 2 m2 ruimte te gebruiken.
Model Workout B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan ten gevolge van het verkeerd gebruiken van de diensten.
Model Workout B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het onjuist opvolgen van adviezen van Model Workout B.V.
Model Workout B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan ten gevolge van het gebruiken van onze diensten.
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Model Workout B.V. beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Model Workout B.V. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Model Workout B.V. geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van Model Workout B.V. beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Model Workout B.V. aan de klant in rekening is gebracht.

9. Persoonsgegevens

Model Workout B.V. kan persoonsgegevens betreffende de klant, welke door de klant aan Model Workout B.V. ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Verwerking van persoonsgegevens door Model Workout B.V. vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 10. Wijzigen van producten

Model Workout B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel, of een geheel aan functionaliteit van één of meerdere onderdelen van Model Workout B.V.  te wijzigen of te stoppen voor onbepaalde tijd. Hierover zal altijd richting de klant worden gecommuniceerd. Dit houdt tevens in dat een een deel (of het geheel) van de gedeelde informatie niet langer toegankelijk kan zijn, of verloren kan gaan.

In geval van wijziging van diensten, om welke reden dan ook, heeft de klant slechts recht op een gedeeltelijke restitutie indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.

11. Intellectuele eigendom

Door acceptatie van deze algemene voorwaarden erkent de klant nadrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud eigendom zijn van Model Workout B.V.  De content is beschermd door de relevante rechten van intellectuele eigendom. Hieronder vallen auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

Model Workout B.V. verleent aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Model Workout B.V.) recht om de producten en diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden beschreven.

Wanneer in een overeenkomst tussen Model Workout B.V. en een derde een licentieverlening voor een of meer van de producten/ diensten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten te gebruiken.

Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Model Workout B.V. te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken of voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken. Dit is alleen toegestaan wanneer dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Model Workout B.V.

 

12. Communicatie

De communicatie met de klant geschiedt op diverse manieren. De communicatie verloopt via e-mail, telefoon, de online berichtenfunctie, de catwall en het contactformulier op de website.

De klant gaat akkoord met het feit dat Model Workout B.V. de klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen en updates voor diensten. De communicatie zal geen commerciële informatie van derden bevatten.

Binnen de community kunnen de leden onderling met elkaar communiceren. Dit kan door het plaatsen van reacties op de catwall of het sturen van privé berichten. De klant verklaart geen spam, commerciële informatie, bedreigingen, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makende, privacy schendende of reclame inhoudende mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van de toegang en het gebruik van de diensten. Model Workout B.V. behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen de gebruikersfunctie stop te zetten.

Het staat Model Workout B.V. te allen tijde vrij om geplaatste content door de klant te verwijderen zonder toestemming.

13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Model Workout B.V. en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

14. Bevoegde rechtbank

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Model Workout B.V. en de